Weigh Off Hall Of Fame

Glad Gardens Weigh Off  Current Event Records

Adult Division

Type                                       Year                              Size                      Grower
Tallest Corn                             2016                                201.5″                Paul Ferguson
Tallest Sunflower                   2013                               172.5″                Megan Ansems
Sunflower Head                     2012                                19.5″                  Dianna Dill
Heaviest Onion                      2016                               2.51 lbs              Gordon Foster
Heaviest Marrow                  2015                                141 lbs               Frank Ansems
Heaviest Tomato                   2015                                4.73 lbs             Paul Ferguson
Field Pumpkin                        2014                              197 lbs                John MacKinnon
Heaviest Beet                        2013                               36.74 lbs              Amanda Muis
Giant Squash                         2017                                1016 lbs                Fred Ansems
Giant Pumpkin                      2012                                1616 lbs              Gerard Ansems
Longest Carrot                     2016                                    62.25″              Catharina Ansems
Heaviest Radish                   2017                               10.21 lbs                  Paul Ferguson
Long Gourd                           2017                                141 ”                      Ron Muis
Heaviest Watermelon         2013                                124 lbs                  Fred Ansems
Heaviest Cabbage                2017                                42 lbs                   Catharina Ansems
Heaviest Turnip                   2016                                 32.76lbs              Paul Ferguson
Heaviest Kohlrabi                2017                                27.32 lbs             Daryl Tingley
Giant Bushel Gourd              2017                                214 lbs                 Gerard Ansems
Torombincino                        2017                                 11 lbs                   Michelle Muis
 

Children’s Division

Type                                       Year                              Size                      Grower
Tallest Corn                             2012                              120.75″                 Adam Rand
Tallest Sunflower                   2017                             133  ”                     Harison Floyd
Sunflower Head                    2012                                17″                        Hayden Smeltzer
Heaviest Tomato                  2014                               2.84 lbs                 Benjamon Floyd
Field Pumpkin                        2016                              108 lbs                  Carter Ansems
Heaviest Beet                         2017                              22.06 lbs                  Tyler Reid
Giant Squash                         2012                               519 lbs                  Emma Murphy
Giant Pumpkin                      2012                              666 lbs                   Chloe Goucher
Longest Carrot                      2012                                25″                        Travis Reid
Long Gourd                           2017                               84.5″                        Carter Ansems
Heaviest Watermelon         2017                              15.58 lbs                 Travis Reid
Heaviest Turnip                   2016                                23 lbs                   Miranda Reid
Heaviest Onion                     2016                                .88 lbs                 Miranda Reid
Heaviest Cabbage                 2016                               22 lbs                   Tyler Reid
 

World Record Long Gourd 2013 Fred Ansems -139.25″

DSC_6231

Annapolis Valley Giant Vegetable Growers

Half Ton Club Members

Year       Grower                               Weight                 Weigh Off
2005       Todd Kline                           1204              ByWard Market Weigh Off
2005       Phil & Jane Hunt               1011               Port Elgin Pumpkinfest
2007       Jeff Reid                               1202              Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2007       Bill Northrup                      1195.5           Les Festival Provincial de Citrouilles
2007       Edmund Hemphill            1081.5           Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2008       Carl Graham                      1144              Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2008       Will Neily                            1055              Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2009       Tom Corkum                      1002             Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2009       Dawn Northrup                 1432             Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2009        Al Aten                                1044             Windsor West Hants Pumpkin Festival
2010       Charles Ebbett                    1239             Festival Provinciale de la Citrouille
2010       Gerard Ansems                  1220             Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2010       Valerie Reid                         1179             Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2010       Jackie Rand                         1101            Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2010       Gail Ebbett                          1008             Les Festival Provincial de Citrouilles
2012       Paul Ferguson                    1205             Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2012       Bill Smeltzer                        1199             Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2012       Catharina Ansems             1190            Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2012       Danny Dill                           1108            Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2012       Dianna Dill-MacDonald  1092             Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2012       Mary Moore                       1058            Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2012       Gordon Foster                    1019            Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2013       Andrew Ansems                1158             Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2013       Brian Kenneally                1381             Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2013       Frank Ansems                   1249            Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2013       Danny Ansems                 1088             Hants County Exibition
2013       Fred Ansems                     1142             Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2013       Geoff Gould                        1084             Central Market
2014       John Butler                        1236              Port Elgin Pumpkin Festival
2014       Daryl Tingley                   1156.5            Journee de la Citrouville d’Edmundston Weigh Off
2015        Ron Muis                           1194              AVGVG – Glad Gardens
2015       Stephen Atkinson              1160              Windsor-West Hants Pumpkin Festival
2015       Ed Ward                              1047            AVGVG –  Glad Gardens
2016       Maureen Tingley              1220            Le Festival Provincial de la Citrouville Weigh Off
2017       Eddy Shaw                         1624            Windsor West Hants Pumpkin Festival
2017      Jeremy Zwicker                  1181             AVGVG Glad Gardens Weigh Off
2017      Shirley Ansems                  1154              Windsor West Hants Pumpkin Festival

Atlantic Canada Top 10 (GPC- 2016)

Pumpkins

     Weight          Grower
1.   1813              Bill & Dawn Northrup (2013)
2    1811              Carl Graham (2012)
3.   1727             Gerard Ansems (2012)
4.   1468             Edmund Hemphill (2010)
5.   1447              Daryl Tingley (2016)
6.   1432             Bill & Dawn Northrup (2009)
7.   1419             Jeff Reid (2010)
8.   1415             Gerard Ansems (2015)
9.   1402            Fred Ansems (2015)
10. 1389             Bill & Dawn Northrup (2014)
 

GPC Official Top Ten World as of 2016

(Click on the grower to see the Pumpkin Genetics )

Pumpkins

2624.6 Willemijns2016 2624.60 Mathias Willemijns
 2328 Meier 2013 2328.00 Beni Meier
2323.7 Meier 2014 2323.70 Beni Meier
2261.5 Wallace 2016 2261.50 Dick Wallace
2252.3 Paton 2016 2252.30 Ian & Stuart Paton
2230.5 Wallace 2015 2230.50 Ron Wallace
2185 Brandt 2015 2185.00 Josiah Brandt
2157 Paton 2016 2157.00 Ian & Stuart Paton
2145.5 McMullen 2015 2145.50 Gene McMullen
2109 Zywiec 2015 2109.00 Lorelee Zywiec

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s